Asset Publisher Asset Publisher

Projekty Unijne realizowane przez Nadlesnictwo Oborniki

Od wielu już lat, Nadleśnictwo Oborniki realizuje z sukcesem wiele projektów, często o charakterze pro-środowiskowym czy pro-społecznym. Ich pozytywne skutki są już dzisiaj odczuwalne.

Projekty realizowane:

1. Windą do lasu - kampania edukacyjno-informacyjna o zrównoważonej gospodarce leśnej wraz z modernizacją infrastruktury Nadleśnictwa Oborniki uwzględaniającą potrzeby osbób niepełnosprawnych

Zamówienie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Cel projektu: Podniesienie świadomości o zrównoważonej gospodarce leśnej wśród odbiorców kampanii oraz zwiększenie dostępności do informacji dla osób niepełnosprawnych.

Beneficjent: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki

Dofinansowanie projektu z UE: 632 689,00 PLN

 

2. Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe

Okres realizacji projektu: 2017-2023

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – 98 nadleśnictw

Koszty kwalifikowalne: 22,9 mln PLN netto

Kwota dofinansowania: 19,4 mln PLN netto

Poziom dofinansowania ze środków UE – 85%

Cel projektu: poprawa stanu ochrony siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, występujących w ostojach Natura 2000, leżących na gruntach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

Cele szczegółowe:

- polepszenie lub przywrócenie właściwych warunków siedliskowych,

- zabezpieczenie ostoi występowania i miejsc rozrodu populacji zagrożonych gatunków oraz redukcja zagrożeń,

- ograniczenie rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych

 

W ramach projektu na terenie Nadleśnictwa Oborniki wykonane zostaną następujące działania: usuwanie gatunków inwazyjnych – czeremchy amerykańskiej, przerzedzanie podszytu oraz kwaterowy, kontrolowany wypas konika polskiego. 

 

3. Kompleksowy projekt adaptacji lasów do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w nizinnych ekosystemach leśnych. Podejmowane działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań polegających na zabezpieczeniu lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach nizinnych.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. 

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania zbiorników małej retencji, wraz z niezbędną infrastrukturą umożliwiającą czerpanie wody do celów przeciwpożarowych przez jednostki PSP;
  • budową, przebudową, odbudową i poprawą funkcjonowania małych urządzeń piętrzących w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych oraz ochrony gleb torfowych;
  • adaptacją istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych z zachowaniem drożności cieku dla ryb;
  • zabezpieczeniem obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej, związanej z gwałtownymi opadami;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji budowane z zastosowaniem materiałów naturalnych. Wybierane technologie mają być przyjazne dla naturalnego środowiska przyrodniczego.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 2,1 mln m³ wody.


Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 234 670 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 170 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinasowania z funduszy europejskich wynosi 144 500 000,00 zł

 

Projekty zakończone.

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim" dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis: W 2017 r. wykonano prace w rezerwacie przyrody „Dołęga", zgodnie z obowiązującymi zadaniami ochronnymi. Ich celem jest ochrona populacji skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia. Jednym z najistotniejszych czynników ograniczających rozwój skrzypu olbrzymiego jest jego nadmierne zacienienie. Brak dostępu światła hamuje wzrost kłosów zarodnionośnych, co powoduje ustępowanie i zastępowanie go innymi gatunkami. W związku z powyższym w ramach zadań ochronnych wykonano w rezerwacie usunięcie leszczyny i bzu czarnego zacieniających stanowiska skrzypu olbrzymiego.

2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim" finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opis: W 2015 r. wykonano prace w rezerwacie przyrody „Dołęga", zgodnie z obowiązującymi zadaniami ochronnymi. Ich celem jest ochrona populacji skrzypu olbrzymiego Equisetum telmateia. Jednym z najistotniejszych czynników ograniczających rozwój skrzypu olbrzymiego jest jego nadmierne zacienienie. Brak dostępu światła hamuje wzrost kłosów zarodnionośnych, co powoduje ustępowanie i zastępowanie go innymi gatunkami. W związku z powyższym w ramach zadań ochronnych wykonano w rezerwacie usunięcie leszczyny i bzu czarnego zacieniających stanowiska skrzypu olbrzymiego.

 

3. Przedsięwzięcie pod nazwą „Działania ochrony czynnej w wybranych rezerwatach przyrody na terenie RDLP w Poznaniu w województwie wielkopolskim" finansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opis: W 2016r. w leśnictwie Daniele przeprowadzono kwaterowe, kontrolowane i eksperymentalne przetrzymywanie kopytnych roślinożerców.. W ramach zadania  zakupiono materiały i wykonano ogrodzenie w celu zamknięcia określonego obszaru lasu pod wypas koników polskich na potencjalnym siedlisku świetlistej dąbrowy. Następnie przeprowadzono wypas koników polskich w wyznaczonym i trwale ogrodzonym fragmencie lasu. W ramach zadań zawartych w PZO przerzedzono także podszyt.

 

4. Bałtycki Krajobraz - innowacyjne podejście do zrównoważonych krajobrazów leśnych. Źródło finansowania: Interreg IV Program Regionu Morza Bałtyckiego. CZas trwania: 1.01.2012 - 28.03.2014. Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo tutaj. Na dole strony znajdują się publikacje do pobrania.

5. Przedsięwzięcie pod nazwą "Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarze Natura 2000 Dąbrowy Obrzyckie PLH 300003 oraz w rezerwacie przyrody "Świetlista Dąbrowa" zrealizowano przy wsparciu  finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Opis: Świetlista Dąbrowa to siedlisko antropogeniczne, którego występowanie związane jest z historycznym wypasem prowadzonym w lasach. Ochrona bierna nie przynosi żadnych efektów, siedlisko ulega degradacji. Jedyną metodą skutecznego zachowania siedliska jest podjęcie czynności bezpośrednio związanych z istnieniem ekosystemu (wypas). W toku prac nad Planem Zadań Ochronnych podjęto decyzję, że eksperymentalny wypas będzie realizowany z wykorzystaniem koników polskich.  Ponadto poprzez usuwanie gatunków obcych dla siedliska  i przerzedzanie podszytów dążymy do poprawy stanu świetlistych dąbrów.

 

6. Modernizacja ciągu dojazdów pożarowych wsch -zach. łączących czesć wschodnią z zachodnią Nadlesnictwa. Długość inwestycji - 24,6 km. Źródło finansowania: PROW 2007-2013.

 

7. Budowa przepustu drogowego na kanale Kończak w ciągu dojazdów pożarowych wsch-zach. Źródło finansowania: PROW 2007-2013.

8. Budowa 8 zbiorników retencyjnych na terenie Nadleśnictwa w ramach projektu: „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach nizinnych na terenach leśnych"; Źródlo finansowania: POIiŚ 2007-2013.

Więcej o projekcie Małej Retencji Nizinnej można przeczytać poniżej.

Polskie zasoby wód powierzchniowych w porównaniu z innymi krajami europejskimi są niewielkie i wynoszą 1,6 tys m3/rok na jednego mieszkańca. Dla porównania we Francji i Włoszech wielkość ta wynosi 3 tyś. m3/rok a na Węgrzech prawie 5 tyś m3/rok. Uznano, iż najkorzystniejszą formą wzbogacenia wód powierzchniowych jest tworzenie sieci małej retencji. Działania te polegają na tworzeniu małych zbiorników wodnych, które znacznie opóźniają spływ wód powierzchniowych. To oczywiście jedne z działań profilaktycznych. Obok nich w retencjonowaniu wód ważną rolę odgrywają zalesienia, zadrzewienia, roślinne pasy ochronne oraz ochrona oczek wodnych i mokradeł.

W 1997 roku na potrzeby małej retencji opracowano „Zasady planowania i realizacji małej retencji w Lasach Państwowych".

W Naszym Nadleśnictwie do 2012 roku zbudowano 27 zbiorników retencyjnych w tym 8 z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Finansowanie inwestycji poprawiających retencję w Lasach Państwowych odbywa się przy wykorzystaniu środków własnych LP oraz dotacji: Ekofunduszu, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej oraz środków Phare i PO IiŚ.