Asset Publisher Asset Publisher

Back

Czy leśnicy wejdą w konflikt z rolnictwem?

Czy leśnicy wejdą w konflikt z rolnictwem?

Primo non nocere. Pierwsza z naczelnych zasad w medycynie znalazła zastosowanie w leśnictwie. 12 grudnia br. w Nadleśnictwie Oborniki dyskutowano jak zatrzymać wodę w Puszczy Noteckiej, a jednocześnie ograniczyć konflikty z tym związane.

Główną osią spotkania była analiza potencjalnych efektów wykonania urządzeń melioracji szczegółowej zlokalizowanych na leśnych rowach. Okazało się, iż przedstawione we wstępnej koncepcji projektu rozwiązania mogą skutkować istotnym podniesieniem poziomów wód w rowach melioracyjnych, a tym samym lokalnymi podtopieniami.

Największą sztuką będzie zatem takie zaplanowanie parametrów 12 zastawek, 57 progów i 5 przepustów z piętrzeniem, aby uniknąć podtopień gruntów rolnych i innej własności prywatnej.

Projekt małej retencji nizinnej ma służyć poprawie stosunków wodnych poprzez spowolnienie odpływu wód ze zlewni. Oczywistą rzeczą jest okresowe podwyższenie stanów wód na określonych obszarach – twierdzi Jarosław Bator, zastępca Nadleśniczego ds. rozwoju w Nadleśnictwie Oborniki. Ale w celu uniknięcia konfliktów społecznych, głównie w rolnictwie, planowana jest zmiana parametrów urządzeń proponowanych przez Firmę wykonującą dokumentację projektową – dodaje Nadleśniczy.

Podstawowymi danymi służącymi do modelowania parametrów technicznych są numeryczne dane wysokościowe pozyskane z Centralnego Ośrodka Geodezji i Kartografii. Dzięki odpowiedniemu oprogramowaniu można wizualizować efekty wykonania określonych urządzeń melioracyjnych. Założenia projektowe muszą być zgodne z Wytycznymi do realizacji zadań i obiektów małej retencji i przeciwdziałaniu erozji wodnej obowiązującymi na terenie całego kraju.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawicie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu oraz Nadleśnictwa Pniewy i Sieraków – jednostek, które są zaangażowane w realizowany przez Lasy Państwowe projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu. Warto wspomnieć, że Nadleśnictwo Oborniki jest również obecne w pilotażowym programie Leśnych Gospodarstw Węglowych, którego celem jest wsparcie polskich władz w wypełnianiu paryskich ustaleń klimatycznych.